Wydaje się, że wpływ technologii cyfrowych na nowe pokolenia, które je uwodziły od wczesnego dzieciostwa, ma duży wpływ na sposób ich uczenia się. Edukacja musiała doprowadzid nawet bardzo młodych ludzi do kontaktu z technologią. Dzieci chcą odkrywad i mied pytania, jak to się dzieje, operacje techniczne, wymyślad, … a nawet znajdowad rozwiązania. Są przyszłością naszego społeczeostwa.
„Steam with S.T.E.A.M” to gra słów i skrót jednocześnie. Termin steam oznacza parę (wodną), ale również energie, moc. S.T.E.A.M to skrót: Science – nauki ścisłe, Technology – technologia, Engineering – inżynieria, Art – sztuka, Mathematics – matematyka.
Ten projekt chce rozwijad S.T.E.A.M., możliwości i myślenie obliczeniowe poprzez różnego rodzaju działania oraz konkurs „steam to STEAM”.
Przedszkole w Austrii, szkoły podstawowe w Belgii, Polsce, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii chcą porównywad, dzielid się i rozwijad dobre praktyki i ramy dla tych niezbędnych umiejętności XXI wieku.
W ciągu dwóch lat odbędzie się 5 mobilności edukacyjnych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz 1 krótkoterminowe wspólne szkolenie nauczycieli w Belgii.
Podczas mobilności, co najmniej 90 dzieci z 5 szkół i 50 nauczycieli pokaże wspólne działania na wystawie oraz podejmie wyzwania, które będą omówione szczegółowo w projekcie etwinning „steam with STEAM”.
Podczas szkolenia w Belgii co najmniej 10 nauczycieli otrzyma materiały pomocnicze, wypróbuje swoje umiejętności, zastanowi się nad działaniami, skorzysta z eksperymentów,... w celu wdrożenia większej ilości działao z zakresu STEAM. Będzie to prowadzone przez doświadczonego nauczyciela przedszkola oraz szkoły podstawowej. Pod koniec tego kursu nauczyciele otrzymają Europass, dokument z listą osiągniętych kompetencji i przeglądem działao 3-dniowych warsztatów.
W ciągu trzydniowej mobilności uczniów dzieci będą angażowad się w zajęcia lokalne, pomogą stworzyd wystawę, wezmą udział w konkursie. Odbędzie się jednodniowa wizyta w muzeum lub w miejscu skoncentrowanym na eksperymentach i umiejętnościach z zakresu STEAM. Nauczyciele opracują ramy metodologii STEAM i przekażą informacje zwrotne na temat tej koncepcji pedagogicznej. Lokalne grupy fokusowe omówią możliwości i integrację działao STEAM z klasą i programem nauczania. Nowa strona internetowa (http://steamwithsteam.eu) pokaże wszystkie działania, raporty i oceny. Innowacje, przekazywane dobre praktyki, nowe umiejętności, doświadczenie i nowe technologie zostaną włączone do ogólnego programu nauczania placówek partnerskich. Pod koniec projektu nauczyciele zrozumieją i zintegrują ramy myślenia „parowego” i obliczeniowego. 12 dwiczeo z zakresu STEAM i 30 dwiczeo myślenia komputerowego z jasnymi instrukcjami pedagogicznymi zostanie udostępnionych na stronie internetowej lub na różnych platformach społecznościowych.